Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2013/00077-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Mária Tirpáková, Veľký Kamenec 94, 076 36 Veľký Kamenec

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 10 ks drevín v druhovej skladbe agát biely a čerešňa sp. a krovitého porastu o rozlohe 3 m2 rastúce na parcele č. 1407 v k.ú. Veľký Kamenec.

žiadosť doručená: 23.09.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.