Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ: Rastislav Németh Obchodná 371, 076 64 Zemplínska Teplica

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 5 ks drevín druh dub letný, hrab obyčajný, ktoré rastú na parcelách registra „C“ č. 335/2, 356/2, 355/1, 356/1 v k.ú. Byšta.

 

žiadosť doručená: 26.11.2012

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.