Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nová web stránka

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: JUDr. Ladislav Pirovits, Ľ.Štúra 961/29, 077 01 Kráľovský Chlmec
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 3 ks v druhovej skladbe topoľ osikový., rastúcich na parc. KN-C č.12277/3, 12277/4 v k.ú. Kráľovský Chlmec. Dôvodom výrubu je nevyhovujúci zdravotný stav, predmetné dreviny ohrozujú bezpečnosť, a poškodzujú oplotenie.

žiadosť doručená: 22.03.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.