Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  BAMARA s.r.o. Pod Brehom 221/51, 076 05 Brehov

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 845 ks drevín druh vŕba sp., topoľ biely na parcelách  č. 317/5, 653, 652, 320 v k.ú. Brehov.

 

žiadosť doručená: 11.12.2012

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.