Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00988

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Obec Malé Trakany

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 160 ks drevín v druhovej skladbe topoľ sp. rastúce na parcele č. 1988 v k.ú. Malé Trakany.

 

žiadosť doručená: 28.08.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.