Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00987

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  obec Malé Trakany

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 350 ks drevín v druhovej skladbe topoľ rastúce na parcele č. 1988, 1940 v k.ú. Malé Trakany, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

žiadosť doručená: 28.08.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.