Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00944

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  František Székely, Hlavná 662/74, 076 31 Streda nad Bodrogom

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 9 ks drevín v druhovej skladbe topoľ rastúce na parcele č. 587/1 v k.ú. Streda nad Bodrogom, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, čo môže ohroziť majetok, zdravie a život.

žiadosť doručená: 20.08.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.