Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00814/1

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR    

           č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na oplotenie pozemku podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o OPaK.

žiadateľ:  Poľovnícke združenie „Hubert“ Svätá Mária, 076 35 Svätá Mária č. 31

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na realizáciu oplotenia v 2. stupni ochrany na parcele č. 1444 v k.ú. Svätá Mária za účelom vytvorenia zvernice.

 

žiadosť doručená: 08.07.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.