Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00666

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  P&P Jozef Pencák Kochanovská 218/57, 078 01 Sečovce

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 300 ks drevín v druhovej skladbe topoľ sp. rastúce na parcelách č. 201/1, 201/2, 208 v k.ú. Božčice.

 

žiadosť doručená: 28.05.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.