Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00543-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ: Bc. Oxana Kosztyuová ul. Z. Fábryho 1245/31, 077 01 Kráľovský Chlmec

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh jedľa biela, ktorá rastie na parcele č. 2056/20 v k.ú. Kráľovský Chlmec, z dôvodu uchatej kanalizácie koreňovým systémom.

 

žiadosť doručená: 17.04.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.