Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00420-1

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Mária Jakušová, 076 36 Veľký Kamenec č.d. 237

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 70 ks drevín v druhovej skladbe agát biely rastúce na parcele registra „E“ č. 1570 v k.ú. Veľký Kamenec, z dôvodu vyčistenia kultúry – vinica od náletových drevín..

 

žiadosť doručená: 07.03.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.