Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00396-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: A.O.D. Trade spol. s.r.o. Biel
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 56 ks drevín v druhovej skladbe vrba sp. rastúce na parcele č. 1553/19 v k.ú. Dobrá.

žiadosť doručená: 27.03.2013

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.