Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00382-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Somotor
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 5 ks drevín v druhovej skladbe agát biely a 300 m2 rastúce na parcele registra „E“ č. 278 v k.ú.Nová Vieska pi Bodrogu, z dôvodu vyčistenia predmetnej lokality cintorína od náletových porastov.

žiadosť doručená: 25.02.2013

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.