Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00368-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: MVDr. Ján Kaduk Vrátna 321/4, 076 17 Nižný Žipov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 75 ks drevín v druhovej skladbe topoľ sp. rastúce na parcelách č. 1916/1, 1916/2, 1916/3, 1420/1, 1424/1, 1424/101 v k.ú. Nižný Žipov, z dôvodu zlého zdravotného stavu a pri zlých poveternostných podmienkach sa lámu, čím ohrozujú život, zdravie a majetok.
žiadosť doručená: 18.02.2013

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.