Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00150-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Ó – BODROG Pozemkové spoločenstvo Zemplín, 076 34 Zemplín, IČO: 31954952

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 690 ks drevín v druhovej skladbe topoľ sp., vŕba sp., agát biely, jaseň štíhly a 1 ha náletového krovia rastúce na parcelách č. 415, 414/2, 414/1, 373, 375, 416 v k.ú. Zemplín.

 

žiadosť doručená: 16.10.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.