Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00055

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Valéria Cyiferiová, 076 36 Veľký Kamenec 117

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 30 ks drevín v druhovej skladbe agát biely rastúce na parcele registra „C“ č. 1391/1, 1391/2 v k.ú. Veľký Kamenec, z dôvodu vyčistenia úžitkových plôch vinice od náletových drevín.

 

žiadosť doručená: 02.01.2012

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.