Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/01310

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  ABG Trebišov s.r.o. M.R.Štefánika 2393, 075 01 Trebišov

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovitých porastov o rozlohe 15 000 m2 na parcelách č. 4693/1, 4693/3, 4755/2, 4755/3 v k.ú. Trebišov lokalita Nový Majer.

 

žiadosť doručená: 19.12.2012

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.