Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/01249-1

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ: Csaba Kovács Hlavná 34/20 Ladmovce

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 200 ks drevín druh dub letný, vŕba sp., ktoré rastú na parcelách registra „E“ č. 1675, 1684, 1658, 1657, 1656, 1668, 740, 741 v k.ú. Ladmovce.

 

žiadosť doručená: 23.11.2012

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.