Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/01222-1

 

 

 

                                                                                                                 ·                                                                           ·

 

 

                                                                                       ·                                     ·

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trebišov

-

2012/01222-1

RNDr. Plačková, PhD.

/056-6688850

16.11.2012

 

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR    

           č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:   Peter Prosčák Mlynská 430/60, 076 41 Biel

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 35 ks drevín a 4200 m2 krovitých porastov v druhovej skladbe agát biely, vŕba sp. na parcelách č. 1222/2, 1222/3, 1222/1 v k.ú. Svätuše.

 

žiadosť doručená: 14.11.2012

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Stanislav Bogdányi

                                                                                                                        prednosta