Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/01171-1

 

· ·

· ·

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trebišov

-

2012/01171-1

RNDr. Plačková, PhD.
/056-6688850

05.11.2012

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Jozef Pencák PaP Kochanovská 218/7, 078 01 Sečovce, IČO:37539469
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 10 ks drevín v druhovej topoľ sp. rastúce na parcele registra „E“ č. 1527/2 v k.ú. Svätuše. Jedná sa o ohrozenie bezpečnosti a majetku obyvateľov bývajúcich v blízkosti tejto lokality.

žiadosť doručená: 30.10.2012

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

Ing. Stanislav Bogdányi
prednosta