Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/00297-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok a priemyselných hnojív .

žiadateľ:  AGROREÁL, a.s. Hlavná 322/166, 076 31 Streda nad Bodrogom

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok a priemyselných hnojív v k.ú. Streda nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom, Viničky, Somotor, Ladmovce.

 

žiadosť doručená: 12.02.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.