Vytlačiť Poslať stránku

OU-SN-OSŽP-2016/005681

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastaveného územia obce podľa § 14 ods. 2 písm. a) s odkazom na § 13 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : HOMER SPIŠ s.r.o.
ul. Nová 25/1, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti: súhlas na oplotenie pozemku za hranicami zastaveného územia na časti pozemku parc. č. E-KN 1737/1 a parciel č. E-KN 1725/1, 1726/1, 1727/1 a 1728/1, ktoré sú vedené na liste vlastníctva ako trvalý trávny porast v katastrálnom území obce Hrabušice v Národnom parku Slovenský raj v lokalite Podlesok, v území s 3. stupňom ochrany v území za účelom poľnohospodárskeho využiatia.

Žiadosť doručená dňa : 27.4.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.