Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OUZP-2015/013607

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti : súhlas na výrub 1 ks smreka obyčajného (Picea abies) na parc. registra „E“ KN č. 2094/2 - trvalé trávne porasty, ktorý je súčasťou parc. registra „C“ KN č. 2037/2 vedenej ako ostatné plochy v k. ú. Smižany, v lokalite Košiarny briežok. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, s druhým stupňom územnej ochrany.
Dôvodom výrubu je ohrozenie spadnutia samostatne stojaceho stromu na blízke rekreačné chaty vplyvom vetra a výšky stromu.

Žiadosť doručená dňa : 27.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.