Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OUŽP-2015/002637

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I.Súhlas na výrub stromov v počte 2ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), 2 ks – breza previsnutá (Betula pendula), 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens), 2 ks – topoľ čierny (Populus nigra), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 4644 na ul. Agátovej LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je vybudovanie parkoviska v danej lokalite.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 6 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 351 ul. Svätopluková LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je plánovaná realizácia výstavby chodníka a plochy pre veľkoobjemový kontajner.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 5011 ul. Šoltésová č. 23, 25 zadný trakt LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je celodenné tienenie prízemných bytových jednotiek.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 4 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens), 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 1440 ul. Kolárska č.3 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je plánovaná realizácia zateplenia budova.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 2755 ul. Banícka č. 5 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je celodenné tienenie a vlhkosť v bytoch.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – javor mliečny (Acer platanoides), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN 193/1 ul. Gorazdová LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodenie súkromného majetku.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 2ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), 1ks smrek pichľavý (Picea pungens), 2 ks – smrek obyčajná (Picea abies), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 6277 na ul. Tr. 1. mája 1, 3 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a nedostatok svetla v prízemných bytoch.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – breza previsnutá (Betula pendula) a 1 ks smrekovec opadavý (Larix decidua), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 172 na ul. Dubová č. 4 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a nedostatok svetla v prízemných bytoch.
VIII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajná (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN 5843 na ul. Štúrovo nábrežie č. 13 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je bezpečnosti pri výjazde z parkoviska a ohrozovanie zdravia obyvateľov.
IX. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 172 ul. Gorazdova č. 5 zadný trakt LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti výrubu je poškodzovanie súkromného majetku a nedostatku svetla v prízemných bytoch.
X. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 2099/1 ul. Hviezdoslavova LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je rekonštrukcia miestnej komunikácie.

Žiadosť doručená dňa : 19.2.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.