Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OUZP-2015/000995

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I.Súhlas na výrub stromov v počte 3ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 7199/1 na ul. Lipová č. 15,16 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1ks – orech kráľovský (Juglans regia) a 1ks - topoľ čierny (Populus nigra), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 2805/1 ul. Banícka č. 22 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a celodenné tienenie v bytovej jednotke.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 5835/1 ul. Matušková č. 2-4 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a celodenné tienenie prízemných bytových jednotiek.

Žiadosť doručená dňa : 12.1.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@sn.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.