Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2018/005718

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 1 ks smreka obyčajného (Picea abies) na pozemku parc. C KN č. 231, ostatné plochy, lokalita Veľký cintorín, 5 ks agáta bieleho (Robinia pseudacacia) na pozemku parc. E KN č. 92452, zastavané plochy a nádvoria, lokalita Malý cintorín, 9 ks topoľa čierneho (Populus nigra) na pozemku parc. E KN č. 90897, orná pôda, lokalita Hasičská zbrojnica a 14 ks topoľa bieleho (Populus alba) na pozemku parc. C KN č. 1883/9, lokalita Zberný dvor, v katastrálnom území mesta Krompachy.
Predmetné parcely registra „C“ a registra E“ sú evidované na LV č. 1 a 2287, vo vlastníctve žiadateľa, ktorým je Mesto Krompachy.
Výrub drevín je navrhovaný s ohľadom na zdravotný stav drevín a zaistenie bezpečnosti občanov a ich majetku.
Žiadosť doručená dňa: 10.04.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.