Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2018/005565

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 3 ks lipy malolistej (Tilia cordata), ktoré rastú v areáli centrálneho zberného dvora v Krompachoch, na ul. Hornádska 49, na pozemku parcela C-KN č. 1883/8, druh pozemku ostatná plocha, v k. ú. Krompachy, v zastavanom území mesta, v prvom stupni ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Predmetná parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape je zapísaná na LV č. 1, vo vlastníctve žiadateľa, ktorým je Mesto Krompachy.
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín je zdôvodnená prípravou realizácie projektu pre stavbu „Malá kompostáreň Krompachy“, ktorý vypracovala Ing. Alena Piatnicová, AMP PROJEKT s.r.o., Markušovská cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves. V areáli stavby sa nachádzajú vzrastlé dreviny, pričom na ploche kompostoviska a prístrešku pre uloženie technológie na zabezpečenie potrieb prevádzky malej kompostárne sú určené k výrubu 3 ks stromov, ktoré je nutné odstrániť v rámci stavby, ktorá je predmetom žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

Žiadosť doručená dňa : 06.04.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.