Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2018/004908

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:
Žiadateľ: Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 10 ks bresta horského (Ulmus glabra), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 46/1 (ostatné plochy) v k. ú. Betlanovce, v areáli cintorína, 1 ks smreka obyčajného (Picea abies) a 1 ks smreka pichľavého (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 260 (zastavané plochy a nádvoria) a C-KN 261/1 (ostatné plochy) v k. ú. Betlanovce, pri kultúrnom dome.
Predmetné pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce, vo vlastníctve obce, evidované na LV č. 1, v prvom stupni ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Žiadosť o výrub je zdôvodnená zlým zdravotným stavom; stromy sú vysýchajúce, padajúce časti konárov ohrozujú ľudí na zdraví a živote a taktiež spôsobujú škody na majetku občanov i majetku obce.
Žiadosť doručená dňa : 21.03.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.