Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2018/004763

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 4 ks – smrek obyčajný (Picea abies), 20 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), 1 ks – borovica čierna (Pinus nigra), 1 ks – smrek pichľavý (Picea pungens), 1ks – javor mliečny (Acer platanoides), živý plot cca 60 m2 – vtáčí zob (Ligustrum vulgare), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2771/3 na ul. Banícka, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je plánovaná rekonštrukcia cesty a parkoviska na ulici Banícka.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 15 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktoré rastú na pozemku parc. č. E-KN 50789 na ul. Odborárov v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je plánovaná rekonštrukcia cesty a parkoviska na ulici Odborárov.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 5 ks – smrek omorikový (Picea omorica), 2 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), 4 ks – slivka okrasná (Prunus cerasifera), 1 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 86, 88 na ul. Česká v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je plánovaná rekonštrukcia cesty a parkoviska na ulici Česká.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), 5 ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks- vŕba košikárska (Salix viminalis), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 4720 ul. Javorová – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je plánovaná rekonštrukcia cesty a parkoviska na ulici Javorová.

Žiadosť doručená dňa : 14.3.2018

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.