Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ou-SN-OSŽP-2018/004762

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 1386 na ul. Kováčska č. 1 – sídlisko Západ, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a celodenné tienenie bytovej jednotky a v prízemných bytoch sa vytvára celodenný tieň.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek pichľavý (Picea pungens), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 6825 na ul. Tomášika č. 2 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku narušovaním základov oporného múrika oplotenia rodinného domu a tiež zasahovanie stromu do pouličného osvetlenia.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 5 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorá rastú na pozemku parc. č. C-KN 4726/1 na ul. Dubová č. 11/22 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenného tienenia bytového domu, prehustená výsadba a prežltnutie ihličia uvedených drevín.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica čierna (Pinus nigra) a 1 ks (dvoják) – tuja západná (Thuja occidentalis), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 4649 ul. Agátová č. 4 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je prehustená výsadba a tiež celodenné tienenie, poškodzovanie súkromného majetku.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. E-KN 51624 ul. Hanulová č. 42, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je plánovaná rekonštrukcia dažďovej vpuste pri rodinnom dome. Z dôvodu nefunkčnosti dažďovej vpusti dochádza k poškodzovaniu a pravidelnému vytápaniu súkromného pozemku rodinného domu.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – buk lesný (Fagus sylvatica), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 88 ul. Moravská č. 7 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie bytovej jednotky. Po vizuálnej stránke je predmetný strom na kmeni po celej dĺžke prasknutý čím je narušená jeho stabilita.

Žiadosť doručená dňa : 14.3.2018

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.