Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2018/002968

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – breza previstutá (Betula pendula), 1 ks - lipa malolistá (Tilia cordata), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 380/4 na ul. Slovenská č. 30 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je rekonštrukcia parkoviska a prístupovej komunikácie do zariadenie Domu Charitas.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – vŕba košikárska (Salix viminalis), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 380/1 na ul. Rastislavova č. 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie súkromného majetku a ohrozovanie zdravia a bezpečnosti.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 2680/37 na ul. Fraňa Kráľa č. 5, 7 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod na výrud dreviny je celodenné tienenie, poškodzovanie majetku a ohrozovanie zdravia a bezpečenosti v predmetnej lokalite. Strom je po vizuálnej stránke značne prežltnutý.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 6134/1 ul. J. Wolkera č. 34 – sídlisko Mier v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie, bránenie prístupu svetla a poškodzovanie majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov bývajúcich v predmetnej lokalite, nakoľko je drevina nebezpečne naklonená.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 4727 ul. Lipová č. 3 – sídlisko Tarča, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie zdravia, bezpečnosti a súkromného majetku v predmetnej lokalite.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 941 ul. Mišíková č. 2 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodenie koreňového systému a vychýlenie z osi.


Žiadosť doručená dňa : 13.2.2018

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.