Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2018/002966

 

Oznámenie podľa § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o predĺžení lehoty rozhodnutia

V súlade s § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o predĺžení lehoty rozhodnutia súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
Mesto Spišská Nová Ves požiadala o predĺženie lehoty na uskutočnenie výrubu 1 ks brezy previsnutej na ul. Koceľová v zastavanej časti mesta Spišská Nová Ves na pozemku parc. č. C-KN 380/1, ktoré bolo vydané rozhodnutím č. OU-SN-OSŽP-2017/000745 zo dňa 13.2.2017 a právoplatné dňa 2.3.2017. Žiadateľ požaduje predĺženie lehoty na vykonanie výrubu do 31.3.2019 v období vegetačného kľudu t.j. mimohniezdnom období.

Žiadosť doručená dňa : 13.2.2017

Žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia zaslať pripomienky k uvedenému zámeru predĺženia písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk).