Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2018/002414

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Hrabušice
Hlavná 171
053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub stromov – 10 ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodmi kmeňov od 30 do 75 cm vo výške 130 cm nad zemou a 7 ks borovica lesná (Pinus sylvestris) s obvodmi kmeňov od 55 do 120 cm meraný vo výške 130 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 835/1 v zastavanom území obce Hrabušice.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je ohrozovanie a poškodzovanie súkromného majetku ako aj pohybujúcich sa osôb. Dreviny poškodzujú existujúcu novostavbu rodinného domu a bránia vo vybudovaní oplotenia pozemku.

Žiadosť doručená dňa : 31.1.2018

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.