Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2018/001716

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
1. Včelná ul.
- parc. č. C-KN 1921/2 - zastavané plochy a nádvoria - 2 ks - tuja západná
(Thuja occidentalis)
2. Rudoľova záhrada
- parc. č. C-KN 2001/1 - zastavané plochy a nádvoria - 1 ks - javor mliečny
(Acer platanoides)
3. Vajanského ul.
- parc. č. E-KN 97775 - zastavané plochy a nádvoria - 1 ks - lipa malolistá
(Tilia cordata)

v katastrálnom území Spišské Vlachy, v zastavanom území mesta. Predmetné pozemky na ktorých dreviny rastú sú vo vlastníctve Mesta Spišské Vlachy, evidované na LV č. 1. Žiadosť o výrub je zdôvodnená zlým zdravotným stavom, stromy sú prestárle, suché, ohrozujú bezpečnosť.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.