Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2018/001704

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mária Kačmariková, Hviezdoslavova 7, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti : súhlas na výrub 3 ks stromov druhu smrek obyčajný (Picea abies) na pozemku parc. č. C-KN 750/2 v k. ú. Spišské Tomášovce, pri rekreačnej chate s. č. 1049 (parc. č. C-KN 750/1) v lokalite Čingov, na území Národného parku Slovenský raj, kde platí tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie žiadosti : ohrozenie objektu rekreačnej chaty a možné spôsobenie škody na majetku a zdraví alebo živote človeka; stromy sú poškodené, vysoké, ťažisko nestabilné.

Žiadosť doručená dňa : 17.01.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.