Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2018/001654

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 1341/50
053 11 Smižany

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub stromov – 3 ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa cca 90 cm meraný vo výške 130 cm, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. C-KN 240/1 na ulici Nálepkova 1313/13 v zastavanom území obce Smižany na pozemku, ktorej vlastníkom je Obec Smižany.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je ohrozovanie a poškodzovanie súkromného majetku ako aj pohybujúcich sa osôb. Dreviny prerástli druhé poschodie pri bytovom dome, konármi sa opierajú o fasádu a zasahujú aj do lodžií na prvom a druhom poschodí.

Žiadosť doručená dňa : 17.1.2018

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.