Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2018/000942

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – čerešňa vtáčie (Cerasus avium), 4 ks - borovica lesná (Pinus sylvestris), 1 ks - jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), 3 ks – jedľa biela (Abies alba), 1ks - gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos,) ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2190 pri Základnej škole Nad Medzou č. 1, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozovanie bezpečnosti detí pohybujúcich sa v areáli Základnej školy, plánovanej rekonštrukcie a výstavby v priestoroch školského pozemku.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris) a 6 ks - breza previstutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2295/2 na ul. Medza č. 5 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov bývajúcich v predmetnej lokalite.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – breza previstutá (Betula pendula), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 5748/1 na ul. Štúrovo nábrežie č. 4 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie súkromného majetku, celodenného tienenia bytového domu a poškodzovanie striech priľahlých garáží.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks (dvoják) – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 6147/1 ul. Zd. Nejedlého č. 3 – sídlisko Mier v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie, bránenie prístupu svetla a nebezpečenstvo zlomenia pri návaloch snehu nakoľko sa jedná o dvoják, ohrozovanie zdravia obyvateľov bývajúcich v predmetnej bytovej jednotke.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 3 ks – breza previstutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2687/1 ul. J Wolkera č. 18-22 – sídlisko Mier, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie zdravia, bezpečnosti a súkromného majetku v predmetnej lokalite.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 5748/1 ul. Komenského – sídlisko Mier v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie a ohrozovanie súkromného majetku (poškodzovanie strechy a základov domu.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. E-KN 52514/1 ul. Letecká č. 11 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie bezpečnosti a zdravia v predmetnej lokalite.
VIII. Súhlas na výrub stromov v počte 4 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 1440/1 ul. Kolárska č. 1 – sídlisko Západ v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie zdravia a bezpečnosti obyvateľov a poškodzovanie súkromného majetku (nevhodná výsadba pri bytovom dome).
IX. Súhlas na výrub stromov v počte 4 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 6874 ul. I. Stodolu č. 19 – časť Kozí vrch v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je zasahovanie korún stromov do elektrického vedenia.
X. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 7228 ul. Brezová č. 25 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie strechy a fasády bytového domu. Koreňový systém stromov sa nachádza v trase rozvodu plynovej prípojky. Koreňový systém bol poškodený pri realizácii oporného múru.
XI. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrekovec opadavý (Larix deciduas), ktorý rastie na pozemku parc. č. E-KN 76056/348 ul. Topoľová č. 5 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie strechy a fasády bytového domu. Padajúce konáre zo stromu ohrozujú majiteľov bytového domu.
XII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – buk lesný (Fagus sylvatica), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 4722/1 ul. Javorová č. 9/1 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie strechy a fasády bytového domu a celodenné tienenie v bytovej jednotke.
XIII. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – javor horský (Acer pseudoplatanus) a 1 ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 4722/1 ul. Javorová č. 12, 15 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie fasády bytového domu a celodenné tienenie v bytovej jednotke.
XIV. Súhlas na výrub stromov v počte 16 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 9700/1 a 9711/1 ul. Nitrianska – lyžiarsky vlek Ferčekovce v k.ú. Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovania zdravia, bezpečnosti a súkromného majetku v predmetnej lokalite.
XV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – jedľa biela (Abies alba) a 1 ks - breza previstutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2755 ul. Banícka č. 9, 11 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a celodenné tienenie v bytovom dome.
XVI. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 3119/1 ul. ČSA č. 11, 12 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie majetku a zdravia, ihličie je prežltnuté a koreňový systém obnažený.
XVII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2680/38 ul. Zimná 102 -103 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie súkromného majetku a taktiež celodenné tienenie v bytových jednotkách.
XVIII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 1016 ul. Tolstého č. 5 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie bezpečnosti cestnej premávky, nakoľko zakrýva dopravnú značku.
XIX. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – vŕba košikárska (Salix viminalis), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 9410/6 ul. Cintorínska v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie súkromného majetku a tiež zdravia.
XX. Súhlas na výrub stromov v počte 5 ks – smrek obyčajný (Picea abies), 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris) a 2 ks - smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 1396 ul. Hutnícka č. 5 – sídlisko Západ v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie, poškodzovanie majetku a ohrozovanie zdravia, bezpečnosti v predmetnej lokalite.
XXI. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – breza previstutá (Betula pendula), 1 ks – borovica čierna (Pinus mugo) a 1 ks - jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 5011/1 ul. E. M. Šoltésovej č. 7 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie, poškodzovanie majetku a ohrozovanie zdravia, bezpečnosti v predmetnej lokalite.
XXII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 6814 ul. I. Stodolu – časť Kozí vrch v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie, poškodzovanie majetku a ohrozovanie zdravia, bezpečnosti v predmetnej lokalite.

Žiadosť doručená dňa : 4.1.2018

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.