Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2018/000884

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Ing. Roman Bryndza a Bc. Iveta Bryndzová
Brusník 15
053 11 Smižany

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub stromov – 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) a 3 ks borovica lesná (Pinus sylvestris) s obvodom kmeňa cca 90 cm meraný vo výške 130 cm, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. C-KN 753 a 755/1 v lokalite Čingov v k.ú. obce Spišské Tomášovce v Národnom parku Slovenský raj s tretím stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je ohrozovanie a poškodzovanie súkromného majetku ako aj pohybujúcich sa osôb. Dreviny sú vysoké, poškodené orezávaním, čím je narušená stabilita nakoľko je ťažisko stromu vysoko v korunách. Vplyvom vetra je ohrozený objekt, pretože sú stromy veľmi blízko rekreačnej chaty.

Žiadosť doručená dňa : 3.1.2018

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.