Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2018/000269

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Zabezpečenie ochrany biotopu hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) na lokalite Muráň – Knola v k.ú. Spišská Nová Ves a k.ú. Mlynky podľa § 4 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : ŠOP SR, Správa Národného parku Slovenský raj
Štefánikovo námestie č. 9
052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
Rozhodnutie podľa § 4 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny na zabezpečenie účinnej ochrany biotopu hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) na lokalite Muráň – Knola v k.ú. Spišská Nová Ves a k.ú. Mlynky

Žiadosť doručená dňa : 11.8.2017

Upozornenie zo dňa: 27.9.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.