Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2017/014498

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti: súhlas na výrub drevín rastúcich v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :

1. ul. Jesenského 5
- parc. č. C-KN 1329 - zastavané plochy a nádvoria - 1 ks lipa malolistá

2. ul. Maurerova 1
- parc. č. C-KN 2835 - zastavané plochy a nádvoria - 1 ks orgován obyčajný
- 1 ks borievka obyčajná
- parc. č. C-KN 2833 - ostatné plochy - 1 ks javor horský

3. ul. Maureova 2
- parc. č. C-KN 2835 - zastavané plochy a nádvoria - 1 ks javor mliečny
- 1 ks orgován obyčajný

4. ul. Maurerova 3
- parc. č. C-KN 2835 – zastavané plochy a nádvoria - 2 ks javor mliečny
- parc. č. C-KN 2833 – ostatné plochy - 2 ks breza previsnutá, 1 ks lipa malolistá

5. ZŠ s MŠ, Maurerova 14
- parc. č. C-KN 2893/1 - ostatné plochy - 1 ks breza previsnutá

6. Záhradkárska oblasť Čarda
- parc. č. C-KN 3471 - ostatné plochy - 2 ks topoľ biely, 1 ks smrek obyčajný

7. ul. Námestie slobody
- parc. č. C-KN 11 - ostatné plochy - 1 ks borovica lesná

v katastrálnom území mesta Krompachy. Predmetné pozemky na ktorých dreviny rastú sú vo vlastníctve Mesta Krompachy, evidované na LV č. 1. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podalo Mesto Krompachy, na základe písomných žiadostí občanov mesta, majiteľov záhradných chát a spoločenstiev - Mária Mášová, Jesenského 5, Peter Cichý, Slovinská 4, ZŠ s MŠ, Maurerova 14, SVB Roveň, Maurerova 1-3. Výrub drevín navrhovaný s ohľadom na zaistenie bezpečnosti občanov a ich majetku bol prejednaný na zasadnutiach Komisie pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a ochranu prírody pri MsZ Krompachy.

Žiadosť doručená dňa: 04.12.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.