Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2017/013996

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Peter Molnár
E. M. Šoltésovej 15/7
052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub drevín v počte a zložení: 1 ks - smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 140 cm meraný vo výške 130 cm, ktorý rastie na pozemkoch parc. č. C-KN 1875/8 v lokalite Smižanská Maša v k.ú. obce Smižany v zóne D Národného parku Slovenský raj s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je bezprostredné ohrozovanie okolitej zástavby, poškodzovanie súkromného majetku, ohrozovanie pohybujúcich sa osôb. Drevina je viac ako 70 percent vyschnutá, čím môže dôjsť k zlomeniu počas silných vetrov.

Žiadosť doručená dňa : 22.11.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.