Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ou-SN-OSŽP-2017/012311

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 5805 na ul. Komenského č. 1-3 – sídlisko Mier, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozovanie a poškodzovanie súkromného majetku, strom je nebezpečne naklonený nad existujúcim parkoviskom a pri silných nárazových vetroch môže dôjsť k poškodeniu majetku.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – jedľa srienistá (Abies concolor), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 6814 na ul. I. Stodolu č. 5 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozenie zdravia a bezpečnosti rodinného domu.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 4 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. E-KN 52807 na Kamennom obrázku - ul. Karpatská č. 2 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie súkromného majetku, bezpečnej dopravy. Poškodený je koreňový systém dreviny čím je narušená stabilita stromu.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorá rastie na pozemku parc. č. E-KN 76056/349 ul. Topoľová – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozenie majetku a zdravia obyvateľov.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – breza previstutá (Betula pendula), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 4637 ul. Brezová č. 5 – sídlisko Tarča, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a taktiež poškodzovanie rozvodnej elektrickej skrine, ktorá sa nachádza na garáži žiadateľky na výrub dreviny.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 4 ks – jelša sivá (Alnus incana), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 3720, 3719/153 ul. Brezová – záhradkárska osada v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku – záhradných chatiek a taktiež ohrozovanie majiteľov chatiek.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – javorovec jeseňolistý (Negundo aceroides), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 5011/1 ul. Šoltésovej č. 9 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku, ohrozovanie zdravia a tienenie v prízemných bytoch a tiež bráneniu pouličného osvetlenia v predmetnej lokalite.
VIII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 2796/1 ul. Hanulová č. 29 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie zdravia a bezpečnosti obyvateľov rodinného domu, nakoľko koreňový systém dreviny zasahuje do základov rodinného domu. Pri silných nárazových vetroch ohrozuje objekt.
IX. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – breza previstutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2555/39 ul. Rázusová v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie súkromného majetku a poškodzovanie nehnuteľnosti, hlavne strechy nakoľko sú dreviny v blízkosti rodinného domu.
X. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – vŕba košikárska (Salix viminalis), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 50 955 ul. Stará cesta č. 4 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie a tiež bránenie osvetlenia v predmetnej lokalite.
XI. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 1041/4 ul. Slovenská – miestny cintorín v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je plánovaná rekonštrukcia hrobového miesta.

Žiadosť doručená dňa : 11.10.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.