Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2017/011028

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 4 ks borovice čiernej (Pinus nigra), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 240/1 v k. ú. Smižany, vo vlastníctve obce Smižany.
Odôvodnenie žiadosti : stromy sa nachádzajú v tesnej blízkosti bytového domu s. č. 1312 na parc. č. C-KN 240/7, na ul. Nálepkova 17 v obci Smižany. Stromy svojim rastom tienia korunami, konármi zasahujú do okien a znečisťujú fasádu bytového domu. Výrub stromov pred bytovým domom bol žiadaný a schválený vlastníkmi bytov, v zastúpení správcom Bytové družstvo Spišská Nová Ves, na schôdzi bytového domu zo dňa 14.6.2017.

Žiadosť doručená dňa : 08.09.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.