Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2017/010983

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
1. ul. Námestie slobody
- parc. č. C-KN 11 - ostatné plochy - 2 ks duglaska tisolistá
2. ul. Banícka štvrť (nemocnica)
- parc. č. C-KN 497 - ostatné plochy - 6 ks breza previsnutá
3. ul. Mlynská 5,6
- parc. č. C-KN 520/1 - zastavané plochy a nádvoria - 1 ks borovica horská

4. ul. Maurerova 25
- parc. č. C-KN 2878 - ostatné plochy - 1 ks agát biely

5. ul. Maurerova 11
- parc. č. C-KN 2830 - ostatné plochy - 2 ks topoľ čierny

6. ul. Maurerova 4,5,6
- parc. č. C-KN 2833 - ostatné plochy - 4 ks breza previsnutá, 1 ks smrek obyčajný,

7. ul. Maurerova
- parc. č. C-KN 2974 - ostatné plochy - 2 ks breza previsnutá
- parc. č. C-KN 3006 - ostatné plochy - 3 ks breza previsnutá, 2 ks smrek obyčajný
- parc. č. C-KN 2830 - ostatné plochy - 1 ks borovica čierna
- parc. č. C-KN 2878 - ostatné plochy - 1 ks jarabina vtáčia, 1 ks smrek omorikový,
                                                         2 ks smrek pichľavý, 1 ks borovica lesná,
                                                         1 ks breza previsnutá
- parc. č. C-KN 3009 - zastavané plochy a nádvoria - 1 ks smrek pichľavý
                                                                             2 ks smrek obyčajný
- parc. č. C-KN 2924/1 - ostatné plochy - 1 ks breza previsnutá

8. ul. Hlavná 35,36
- parc. č. C-KN 2967 - ostatné plochy - 4 ks breza previsnutá, 1 ks jarabina vtáčia

9. ul. Slovinská 1
- parc. č. C-KN 520/1 - zastavané plochy a nádvoria - 1 ks jedľa biela

10. ul. Cintorínska (cintorín)
- parc. č. C-KN 231 - ostatné plochy - 1 ks smrek obyčajný, 1 ks cypruštek Lawsonov

v katastrálnom území Krompachy, v zastavanom území mesta. Predmetné pozemky na ktorých dreviny rastú ako súčasť verejnej zelene sú vo vlastníctve Mesta Krompachy, evidované na LV č. 1. Žiadosť o výrub drevín bola podaná Mestom Krompachy na základe žiadostí občanov mesta resp. bytových spoločenstiev v meste, zdôvodnená zlým zdravotným stavom, stromy sú prerástle, prestárle. Výrub je navrhovaný s ohľadom na zaistenie bezpečnosti občanov a ich majetku.

Žiadosť doručená dňa : 06.09.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.