Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ou-SN-OSŽP-2017/009908

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Ľubomír Macejko
Štúrovo nábrežie 11/59
052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub stromov – 6 ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa cca 90 – 100 cm meraný vo výške 130 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2037/137 v lokalite Košiarny briežok v katastrálnom území obce Smižany v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je výstavba novej rekreačnej chaty v uvedenej lokalite v súlade s územným plánom obce Smižany.

Žiadosť doručená dňa : 9.8.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.