Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2017/009860

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 5/2 na Radničnom námestí pri radnici, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozovanie budovy radnice, poškodzovanie majetku, nedostatočné presvetlenie v prízemných priestoroch, má preschnuté ihličie a je nebezpečne naklonený, čím ohrozuje obyvateľov prechádzajúcich po chodníku.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – brest horský (Ulmus glabra), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 7/1 na Radničnom námestí – centrálny park, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je polámaná koruna stromu, preschnutý a prasknutý kmeň po celej dĺžke (poškodený po zásahu bleskom). Drevina sa nachádza v blízkosti cestného telesa ulice Letná čím je ohrozená bezpečnosť dopravy a taktiež bezpečnosť obyvateľov pohybujúcich sa v centrálnom parku.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), 3 ks – agát biely (Robinia pseudoacacia) a 1 ks – jedľa obrovská (Abies grandis), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 1075/1 ul. Levočská č. 22 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je nekoncepčná prehustená výsadba obyvateľmi bytovej jednotky, čo spôsobuje celodenný tieň v prízemných bytových jednotkách. Jedľa je na 50 percent preschnutá z dôvodu napadnutia chorobou. Borovice a agáty sú v hustom zápoji iných stromov. Výrubom sa lokalita presvetlí a ostatná zeleň bude mať lepšie podmienky na ďalší rast.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – – jedľa obrovská (Abies grandis), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 2295/2 ul. Medza č. 4 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je 50 percentné preschnutie dreviny, ktorá ohrozuje majetok a zdravie obyvateľov. Pri silných nárazových vetroch opadávajú suché konáre z koruny stromu.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks – javor cukrový (Acer saccharum), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 6297/1 ul. Wolkera č. 18 – sídlisko Mier, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a taktiež ohrozovanie bezpečnosti obyvateľov pohybujúcich sa v predmetnom priestore. Koreňový systém javora zasahuje do kanalizačnej a plynovej prípojky. Borovice a smrek sa nachádzajú v tesnej blízkosti bytového domu, čím dochádza k poškodzovaniu objektu.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – orech kráľovský (Juglans regia), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 6863 ul. R. Jašíka – časť Kozí vrch v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a taktiež ohrozovanie zdravia obyvateľov. Korene predmetného stromu poškodzujú základy rodinného domu a konáre opadávajú na dom susediaci v tesnej blízkosti.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrekovec opadavý (Larix decidua), 1 ks – breza previstutá (Betula pendula) a 1 ks jabloň planá (Malus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 7243/1 ul. Brezová č. 26 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku.
VIII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – hrab obyčajný (Carpinus betulus), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 4789 ul. Za Hornádom č. 10 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie v prízemných bytoch a taktiež spôsobuje pri kvitnutí alergické reakcie obyvateľov bytovej jednotky.
IX. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 2796/1 ul. J. Hanulu č. 23 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je nebezpečné nakláňanie dreviny pri silných nárazových vetroch nad existujúci chodník, čím ohrozuje bezpečnosť a zdravie obyvateľov, koreňový systém poškodzuje existujúci kanál dažďovej vpusti v predmetnej lokalite.
X. Súhlas na výrub stromov v počte 4 ks – hruška planá (Pyrus pyrasters), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 7265 ul. Medza č. 4 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozovanie zdravia a bezpečnosti cestnej dopravy v predmetnej lokalite Kamenný obrázok.

Žiadosť doručená dňa : 7.8.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.