Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2017/007600

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie krátkodobého predajného stánku za hranicami zastavaného územia obce podľa § 14 ods. 2 písm. a) s odkazom na § 13 ods.2 písm. l) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Branislav Vaňko
Svätoplukova 1673/1
052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
Súhlas na umiestnenie krátkodobého predajného stánku v lokalite Čingov na pozemku parc. č. C-KN 788/4 vedenej na LV ako zastavané plochy a nádvoria na parkovisku v Národnom parku Slovenský raj s tretím stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 13.6.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.