Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2017/007332

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Anna Rajecová
Staré záhrady 10
821 05 Bratislava

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub stromu – 1 ks duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) s obvodom kmeňa cca 90 cm meraný vo výške 130 cm a výške stromu cca 18 m, ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 1878/119 v lokalite Smižanská Maša popisné č. 3340 v k.ú. obce Smižany v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je ohrozovanie a poškodzovanie súkromného majetku ako aj pohybujúcich sa osôb, oslabená koruna môže vplyvom vetra poškodiť objekt domu ako aj siete na ulici pri ceste.

Žiadosť doručená dňa : 5.6.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.