Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2017/005126

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : GK- plus, s.r.o.
Fabiniho 11
052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
Súhlas na zmenu stavu mokrade, ktorá sa týka vytvorenia prírodného jazierka o rozlohe 1500m2 na parcele KN-E č. 3314 zapísanej na LV 3990, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Jazierko sa bude využívať na chov vodnej hydiny. Uvedená parcela sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Spišská Nová Ves vo voľnej krajiny, ktoré je v prvom stupni ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 10.4.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.