Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2017/004411

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Reedukačné centrum, Mlynky - Biele Vody 267, 053 76 Mlynky

Predmet žiadosti : súhlas na výrub 1 ks smreka obyčajného (Picea abies) na pozemku parc. č. C-KN 668 - zastavané plchy a nádvoria v k. ú. Mlynky, vo vlastníctve žiadateľa.
Územie sa nachádza v ochrannom pásme Národného paru Slovenský raj, kde platí druhý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Odôvodnenie žiadosti : smrek obyčajný rastúci pri školskej jedálni RC sa pomaly vychyľuje zo svojej osi a začína ohrozovať klientov a zamestnancov RC, oplotenie, štátnu cestu a rodinný dom so s. č. 264 v obci Mlynky, časť Biely Vody.

Žiadosť doručená dňa : 27.03.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.